Mediation in de zorg

WELPART-Mediation bij spanningen en conflicten in de zorg en het sociaal domein!

Er zijn veel partijen betrokken in en rondom een zorgproces, met ieder een eigen rol, functie, bekwaamheden, bevoegdheden, wensen, mogelijkheden, beperkingen en eigen specifieke persoonskenmerken. Maar vooral is men in de keten van een zorgproces afhankelijk van elkaar en moet men met elkaar samenwerken!

In de gezondheidszorg gaat het om relaties tussen partijen die direct of indirect onderdeel uitmaken van de keten van aanvraag tot zorglevering. Denk aan relaties tussen zorgverzekeraars en zorgleveranciers, zorgkantoren en budgethouders, overheid en burgers, patiënten/cliënten en hulpverleners, patiënten/cliënten en zorgverzekeraars, werkgevers en werknemers (professionals in de zorg, ondersteunende functionarissen, management), maar ook binnen teams en tussen autonome professionals onderling.

Belangen, regels, wetgeving, samenwerking onderling, (on)macht, gelijkwaardigheid, afhankelijkheid, verschillen en overeenkomsten in zienswijzen en handelen, het (on)vermogen tot goed communiceren, erkenning en elkaar respecteren, spelen een grote rol.

Een verschil van opvatting of inzicht over werkprocessen, een gebrek aan communicatie of een communicatiestoornis tussen collega’s, geen gehoor en erkenning ervaren voor je probleem als patiënt, cliënt of werknemer kunnen leiden tot een conflictsituatie.

De WELPART-mediation voor de zorg en het sociaal domein leidt u samen met uw conflict-partij tot oplossing(en) in een ‘win-win’ situatie. U voorkomt jarenlange slopende juridische procedures waarbij altijd een van de partijen de verliezer is. Maar meestal is er geen echte winnaar. Frustratie en hoge kosten is verlies! Na een professioneel mediation-traject met WELPART op basis van vrijwilligheid van partijen, geheimhouding, beslotenheid en met een inspanningsverplichting van conflictpartijen en de mediator, kan men weer verder naar tevredenheid van alle betrokken partijen.

Om de onpartijdigheid te waarborgen bij het gezamenlijk oplossen van spanningen of een conflictsituatie is begeleiding door een onafhankelijke en onpartijdige mediator onontbeerlijk. De mediator faciliteert, begeleidt en ondersteunt partijen in het oplossingsgerichte Mediation-proces. In de veiligheid van 1 of meerdere gestructureerde Mediation-sessies wordt u door de mediator begeleid in het zelf oplossen van uw conflict.

Met de WELPART-mediation in de zorg en het sociaal domein

 • komt u tot effectieve en duurzame oplossingen voor uw geschil, conflict of kwestie;
 • zijn langdurige juridische procedures meestal niet (meer) nodig;
 • worden onnodige hoge kosten voorkomen;
 • is er vakkundige begeleiding door een onpartijdige bemiddelaar;
 • is er inspanningsverplichting van alle partijen;
 • is de Mediation op basis van vrijwilligheid – vrijblijvendheid – vertrouwelijkheid;
 • is er een verbod op vuren voor partijen (geen scheldpartijen, geen achterklap ed);
 • worden lopende rechtzaken stilgelegd en geen juridische procedures gedurende de Mediationt opgestart;
 • kan op elk moment de Medition stopgezet worden door partijen;
 • worden de door partijen zelf afgesproken oplossingen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst;
 • helder kostenoverzicht voorafgaand aan de Mediation;
 • is vooraf duidelijk wie betaalt (beide partijen of 1 partij);
 • worden de (gedrags) regels en wetgeving voor Mediation (ADR en MfN) gewaarborgd.

ADR-register mediator Heina Zeeman (WELPART  CCM) volgt de reglementen en gedragscode van de ADR en de MfN.

Wilt u meer weten over de WELPART-mediation, bel gerust naar 035-7200003 of mail naar info@welpart.nl.